Handelsbetingelser for salg af billetter (Arrangør)

1. Parterne

Handelsbetingelserne er gældende for personer som råder over en ClubCommander underside og har en gældende abonnementsaftale. Disse personer betegnes som Arrangøren. Personer som anvender systemet til tilmelding og betaling, betegnes som Køber. Køber er pålagt særskilte betingelser, som findes i dokumentet Handelsbetingelser for tilmelding og betaling.

2. Aftalens omfang

ClubCommander stiller en valgt underside af domænet clubcommander.com til rådighed for Arrangøren, og formidler på deres vegne billetsalg til Events samt tilmelding og betaling til Hold. Arrangøren har selv ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne/køber er korrekte og fyldestgørende. Handelsbetingelserne er dækkende for ethvert mellemværende mellem Arrangøren og ClubCommander. Betingelserne er gældende for alle typer af varer. Særskilte abonnementsbetingelser findes i dokumentet Abonnementsbetingelser for ClubCommander medlemssystem.

3. Event informationer

ClubCommander kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet opdateringer, systemnedbrud, svigt i underleverandørens systemer eller lignende. Kunden kan ikke forvente godtgørelse for perioden eller ved spildt arbejdsfortjeneste. Arrangøren accepterer, at ClubCommander opbevarer information om Arrangøren, tilhørende Events og Hold. Arrangøren kan frit ændre i egne Events, så længe der ikke er nogen tilmeldte. Visse oplysninger låses af systemet, efter den første deltager har registreret sig. Eksempelvis er det ikke muligt, at slette et Event efter tilmelding er foretaget. Det vil nu kun være muligt at aflyse Eventet.

4. Immaterielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det anvendte materiale af Arrangøren, som f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod ClubCommander med påstand om retskrænkelse, giver ClubCommander Arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og Arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde ClubCommander for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

5. Priser og gebyrer

Abonnement tilbydes gratis så længe ClubCommanders betalingsløsning anvendes og en gyldig aftale haves*. Arrangøren fastsætter selv udsalgspris for sine varer inkl. eller ekskl. ClubCommanders administrationsgebyr. ClubCommander er berettiget til at opkræve et administrationsgebyr hos Arrangør eller Køber, som alene tilfalder ClubCommander. Gebyrets størrelse fastsættes af ClubCommander og vil fremgå af hjemmesiden http://www.clubcommander.com Der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter. Kort-/betalingsgebyr via betalingsløsningen vil blive opkrævet hos Køber. Kort-/betalingsgebyret størrelse varierer på købssummen og anvendt betalingskort.

Administrationsgebyr og kort-/betalingsgebyr vil fremgå af prisoversigten før endelig godkendelse af betaling hos Køber.

*ClubCommander kan til hver en tid afvise eller nedlægge et gratis abonnement såfremt undersiden er inaktiv eller det økonomiske sammenhæng vurderes uholdbart. Det er også muligt at anvende ClubCommander med egen betalingsløsningsaftale se mere i ”Abonnementsbetingelser for ClubCommander, pkt. 7.

6. Afregning

Ved formidlingen af billetsalg til Events samt tilmelding og betaling til Hold modtager ClubCommander betalingen fra Køber. ClubCommander udbetaler billettens pris ekskl. ClubCommanders administrationsgebyr til Arrangøren. Udbetaling forudsætter, at betalingen er sket til ClubCommanders konto, hvorefter det overføres til Arrangøren. Endelig udbetaling foretages efter endt afregningsperiode. Afregningsperioden er altid én uge, og løber fra mandag til søndag. Alle indbetalinger i perioden bliver derfor udbetalt i én samlet overførelse. Udbetaling forfalder til betaling hver tirsdag og pengene vil være overført først kommende bankdag efter endt afregningsperiode. Hvornår en betaling er til rådighed hos Arrangøren, afhænger af hvilken bank der anvendes. Clubcommander anvender Nordea Bank, hvis Arrangøren har samme bank, vil pengene være tilgængelig på udbetalingsdagen. På kontooverførelsen ses hvilken periode der udbetales. F.eks. CC 22.09.14 – 28.09.14. I ClubCommander systemet registreres alle tilmeldinger og indbetalinger. For at se hvilke Events eller Hold, som pengene er blevet indbetalt til, kan dette fremsøges ved at indtaste samme periode. Funktionen findes under Økonomi – Overførelser. Clubcommander er ikke forpligtet til at forrente noget beløb for hverken Arrangøren eller Køber.

7. Ændring af Event

Sletter Arrangøren sit Event, skal dette gøres inden eventuelle tilmeldinger eller påbegyndt starttidspunkt. Arrangøren kan frit ændre i Event beskrivelse eller priser så længe der ikke er foretaget køb. Hvis der er foretaget køb, kan Eventet ikke slettes. Eventet kan kun opdateres med nye informationer såsom ændringer i repertoiret, dato, delvis gennemførelse eller lign. Hvis Eventet ikke kan gennemføres, skal Eventet aflyses og evt. oprettes på ny. Aflyser Arrangøren sit Event med allerede eksisterende tilmeldinger, skal Arrangøren selv sørge for at tilbagebetale Køber efter afregningsperioden eller flytte tilmeldingen. Arrangøren skal selv sørge for kontakt til Køber og aftale nærmere vedr. tilbagebetaling – kontant, check eller bankoverførelse. (mere information i pkt. 8 og pkt. 9)

8. Aflysning

Såfremt Arrangøren ikke gennemfører Eventet i forbindelse med aflysning eller konkursbo, er Arrangøren, Arrangørens konkursbo eller den/de som Arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte Events, og ClubCommander refunderer ikke administrationsgebyr og kort-/betalingsgebyr. Arrangøren kan ikke rejse krav overfor ClubCommander i anledning af de ikke gennemførte Events. Arrangøren, Arrangørens konkursbo eller den/de som Arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt er fuld forpligtet i forbindelsen mellem Køber og Arrangøren og eventuelle økonomiske forhold om tilbagebetaling, godtgørelse m.m. svarende til indbetalingen.

9. Ansvarsdeling

ClubCommander er alene formidler på vegne af Arrangøren af billetsalg til Events samt tilmelding og betaling til Hold, og påtager sig intet ansvar over for Køber for Arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs eller aflysning af Events. Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til ClubCommander og videregives af dette til Køber. Eventuelle reklamationer fra Køber over kvaliteten af Eventet eller andre forhold vedrørende Eventet herunder aflysning og spørgsmål til Eventet vil ikke blive behandlet af ClubCommander. Al henvendelse i herom skal rettes til Arrangøren. Arrangøren er forpligtiget til at foretage kontrol af købte billetter og anvendte betalingskort. Dette kan ske ved sammenligning af Kundens profil, scanning af billet, ID og sidste 4 cifre på betalingskort. Modtager ClubCommander opkrævning fra betalingsløsningen eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, fratrækkes beløbet hos Arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i Arrangørens tilgodehavende inden endelig udbetaling foretages efter endt afregningsperiode. Såfremt Arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos ClubCommander, skal Arrangøren inden 7 dage betale ClubCommander det fakturerede beløb. Alt kortmisbrug politianmeldes.

10. Anvendelse & Begrænsninger

Salg af billetter må ikke udbydes i forbindelse med videresalg og/eller distribution til tredje part o. lign. ClubCommander forbeholder sig retten til at opsige abonnementsforholdet og aflyse pågældende Events såfremt dette konstateres. ClubCommander kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet opdateringer, systemnedbrud, svigt i underleverandørens systemer eller lignende. Kunden kan ikke forvente godtgørelse for perioden eller ved spildt arbejdsfortjeneste. I yderste tilfælde ved fejl vil ClubCommander kunne fremskaffe en backupløsning. Dog ikke efter opsigelse af abonnement, da data vil være fysisk slettet på domænet. Opdateringer vil almindeligvis ligge i tidsrum hvor serveren ikke er belastet.

11. Misligholdelse

Misligholder Arrangøren sit abonnement ved overstående betingelser eller ved manglende betaling, er ClubCommander berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel.

Følgende punkter vil betragtes som misligholdelse:
  • Videresalg, overdragelse, udlejning eller distribution for/til tredje part, kopiering o.lign.
  • Manglende betaling.
  • Anvendelse af ikke godkendte administreret magnetkort.
  • Inaktivitet eller det økonomiske sammenhæng vurderes uholdbart.

Hvis ClubCommander afbryder adgangen til hjemmeside som følge af misligholdelse, vil ClubCommander orientere Arrangøren om årsagen. Arrangøren er ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af afbrydelsen forårsaget af misligholdelse. Endvidere vil et administrationsgebyr blive pålagt for genåbning.

12. Ændringer i abonnement

ClubCommander forbeholder sig ret til at ændre abonnementsbetingelserne, priser og produkter. Alle ændringer annonceres på http://www.clubcommander.com Arrangøren har ansvaret for til enhver tid at holde sig orienteret om ClubCommanders gældende abonnementsbetingelser, priser og produkter. Ved tilkøb / ændring af produkt skal kunden kontakte ClubCommander skriftligt på e-mailen: kontakt@clubcommander.com.

13. Support

Med mindre andet aftales skal alt support ske via ClubCommanders mail. Adressen er kontakt@clubcommander.com. Telefonisk support er ikke en del af basisabonnementet.

14. Ikrafttræden

Disse Handelsbetingelser træder i kraft 1. oktober 2014 (v1.2)

XVed forsat at benytte Clubcommander, acceptere du vores brug af cookies. Læs mere her. her