Handelsbetingelser

Abonnementsbetingelser
For ClubCommander medlemssystem

1. Parterne

Abonnementsbetingelserne er gældende for personer der opretter og/eller anvender ClubCommander. Disse personer betegnes som Kunden. Gyldigt abonnement og anvendelse forudsætter, at Kunden er myndig og lever op til kravene beskrevet i “Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme”, en såkaldt KYC. Det er ligeledes en forudsætning, at Kunden lever op til GDPR (General Data Protection Regulation) reglerne/Databeskyttelsesforordningen per 25. maj, 2018, herunder at Kunden har en Persondatapolitik.

2. Aftalens omfang

Abonnementsbetingelserne er gældende for Kundens subdomæne, som tildeles under ClubCommanders hoveddomæne clubcommander.com. Abonnementsbetingelserne er dækkende for ethvert mellemværende mellem Kunden og ClubCommander, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale.

3. Produkt

ClubCommander leverer adgang til subdomæne og dertilhørende underside, med integreret medlemssystem, billetsalg til events og tilmelding, med senere træk af pengene, over internettet. ClubCommanders betalingsløsning skal anvendes med de på ethvert givet tidspunkt tilknyttede betalingsformer. Indløsningsaftalen på betalingsformerne skal ligeledes indgåes igennem ClubCommander. Kunden har fuld adgang til at oprette, slette og redigere, hvor dette er muligt, på deres tildelte underside, så længe gyldig aftale haves. Kunden er dataansvarlig og råder over den data, der lægges ind i programmet, og har dermed det fulde ansvar for at data ikke misbruges eller videregives til andre jf. Databeskyttelsesforordningen. ClubCommander er databehandler og behandler data i overensstemmelse med vores databehandleraftale. Ved opsigelse af aftale vil databasen blive slettet. Kunden har det fulde ansvar for at det materiale, som uploades ikke er diskriminerende, pornografisk eller på anden måde krænkende over for forbrugeren. Hvis ClubCommander modtager en henvendelse om sådanne krænkelser, er Kunden forpligtet til at slette indholdet omgående. Ved eventuelle retskrænkelser med forbundne omkostninger er Kunden pligtig til i enhver henseende at holde ClubCommander skadesløs, se Handelsbetingelser for salg pkt. 4.

Der ydes ingen returret på produktet leveret af ClubCommander, da abonnementet er gratis og det er en serviceydelse som bliver leveret. Særskilte betingelser for salg findes i dokumentet: Handelsbetingelser for salg.

4. Køb

Når Kunden vil starte et abonnement skal sign up formularen på ClubCommanders hjemmeside benyttes. Alle felter skal udfyldes og relevante dokumenter indsendes. Kunden skal også her give accept for godkendelse af følgende betingelser:

Når Formularen er korrekt udfyldt oprettes Kundens underside inden for 5-7 hverdage. Brugernavn og adgangskode til undersiden sendes pr. mail. Faktura på evt. oprettelsesgebyr fremsendes efterfølgende på mail. Kunden hæfter personligt for abonnementet, og må ikke uden tilladelse fra ClubCommander lade andre overtage eller disponere over abonnementet ved et eventuelt salg, udlejning eller ændring af ejerforhold m.m.

5. Anvendelse & begrænsninger

Undersiden må ikke anvendes i kommerciel sammenhæng. Ved kommerciel anvendelse forstås videresalg, udlejning eller distribution for/til tredjepart, kopiering o. lign. ClubCommander forbeholder sig retten til at opsige aftalen, såfremt det konstateres, at undersiden anvendes til kommercielle formål ved andet salgssted end Kunden, som aftalen er indgået med. ClubCommander kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet opdateringer, systemnedbrud, svigt i underleverandørens systemer eller lignende. Kunden kan ikke forvente godtgørelse for perioden eller ved spildt arbejdsfortjeneste. I yderste tilfælde ved fejl vil ClubCommander kunne fremskaffe en backupløsning. Dog ikke efter opsigelse af abonnement, da data vil være fysisk slettet på domænet. Opdateringer vil almindeligvis ligge i tidsrum, hvor serveren ikke er belastet.

6. Priser og betaling

Abonnement tilbydes gratis, så længe ClubCommanders betalingsløsning anvendes og en gyldig aftale haves 1 . Ved tilmelding og betaling til Events eller Hold, betales et bookinggebyr inkl. kortgebyr pr. billet, samt et transaktionsgebyr opgjort i procent, afhængig af summen for den samlede ordre. Betingelser for ClubCommanders online betalingsløsning fremgår af Handelsbetingelser for salg. Det er en forudsætning, at Kunden betaler sine engangsbetalinger via bankoverførelse. Oplysninger til dette findes på fakturaen. Betaling skal ske inden 8 bankdage efter forfaldsdato. Sker betaling ikke rettidigt er ClubCommander berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,-. Hvis betaling stadig ikke registreres er ClubCommander berettiget til at annullere abonnementet. Ændringer i priserne fastsættes af ClubCommander og offentliggøres på hjemmesiden med 30 dages varsel.

7. Misligholdelse

Misligholder Kunden sin aftale ved at bryde ovenstående betingelser eller ved manglende betaling, er ClubCommander berettiget til at afbryde eller lukke for adgangen til undersiden med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel.

Følgende punkter vil betragtes som misligholdelse:
  • Videresalg, overdragelse, udlejning eller distribution for/til tredje part, kopiering o. lign.
  • Manglende betaling.
  • Anvendelse af ikke godkendte administreret magnetkort.
  • Inaktivitet eller den økonomiske sammenhæng vurderes uholdbart.

Hvis ClubCommander afbryder adgangen til undersiden som følge af misligholdelse, vil ClubCommander orientere Kunden om årsagen. Kunden er ikke være berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af afbrydelsen forårsaget af misligholdelse. Endvidere vil et administrationsgebyr blive pålagt for genåbning.

8. Ændringer

ClubCommander forbeholder sig ret til at ændre abonnementsbetingelserne, priser og produkter. Alle ændringer annonceres på http://www.clubcommander.com. Kunden har ansvaret for, til enhver tid, at holde sig orienteret om ClubCommanders gældende abonnementsbetingelser, priser og produkter. Ved tilkøb / ændring af produkt skal Kunden kontakte ClubCommander skriftligt på e- mailen: [email protected]

9. Opsigelse

Abonnementsaftalen kan opsiges af Kunden med et varsel på 7 kalenderdage. Opsigelsen skal ske skriftlig ved henvendelse til ClubCommander på e-mail adr. [email protected]. Ved opsigelse vil databasen blive slettet og kan ikke genskabes.

10. Support

Med mindre andet aftales skal alt support ske via ClubCommanders mail. Adressen er [email protected]

Telefonisk support er ikke en del af basis abonnementet.

11. Ikrafttræden

Disse abonnementsbetingelser træder i kraft 25. maj 2018 (v2.0)

XVed forsat at benytte Clubcommander, acceptere du vores brug af cookies. Læs mere her. her